Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@silver-style.pl lub też listownie na adres: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński ul. Jagiellonów 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik nr 1 lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. 
3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 2, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności bądź informacji o innym sposobie zwrotu należności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
7. Zgodnie z art 38 ust 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do takich towarów zalicza się towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
8. Zwrot kosztów następuje w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego towaru.
9. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sklep, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort Klienta przy realizacji zamówień, zapewnia, że wszelkie niedogodności na którymkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i rozwiązywane za porozumieniem stron. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Załącznik nr 1 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Jagiellonów 8
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
__________________________________________________________________________________________

- Numer zamówienia _________________________________________________

- Adres e-mail _________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _________________________________________________
- Sposób zwrotu płatności
(np. numer rachunku bankowego) _________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów) _________________________________________________
- Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________________________________
- Data _________________________________________________

(*) - niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl