Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SILVER-STYLE

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej papierowej kierowanej na adres Sprzedającego, tj. Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński ul. Jagiellonów 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub za pośrednictwem poczty e-mail sklep@silver-style.pl

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 § 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem silver-style.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy Jagiellonów 8 NIP 887-108-15-66.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński, NIP 887-108-15-66, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu.
 2. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient:
  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym silver-style.pl na platformie sklepowej Shoper.
 2. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 3. NEWSLETTER – usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 4. Strona internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie silver-style.pl.
 5. Dni robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin informujący o obowiązkach i uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Jagiellonów 8.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@silver-style.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 607 614 330
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 1020 5558 1111 1578 0050 0026 Inteligo
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8°° - 18°°.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Explorer, Opera, FireFox lub podobne, przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 § 5

Informacje ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest, albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Produktów dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Z uwagi na proces powstawania biżuterii (w szczególności dot. biżuterii artystycznej wykonywanej ręcznie) poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 2. Informacje wpisane do Formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji, wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

  

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową silver-style.pl.
 2. Klient może także złożyć Zamówienie e-mailem na adres dostępny na Stronie internetowej Sklepu bądź telefonicznie.
 3. Złożenie przez Klienta Sklepu Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Produkty, które zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie finalnej wartości Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam” – do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu).
 7. Na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego Produktu w Sklepie. 
 8. W przypadku złożenia Zamówienia w formie opisanej w § 7 ust. 2 jest ono również potwierdzane mailowo (nie później niż w ciągu dwóch Dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 9. W przypadku braku zamówionego Produktu przez Klienta lub braku możliwości zrealizowania złożonego Zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta, w możliwie jak najszybszym terminie (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej),  o przedłużonym terminie realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klient podejmie decyzję, o dalszym sposobie realizacji Zamówienia.
 10. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu dwóch Dni roboczych. Warunkiem przystąpienia do rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sklep jest opłacenie przez Klienta pełnej wartości Zamówienia lub wybór opcji wysyłki „za pobraniem”.
 11. Zamówione Produkty dostarczone zostaną na adres wskazany przez Klienta. Klient może również wybrać inny adres dostawy lub odebrać zamówienie w biurze Sprzedawcy, tj. pod adresem Jagiellonów 8, Ząbkowice Śląskie (57-200).
 12. Klient może zmodyfikować złożone Zamówienie telefonicznie pod numerem +48 607 614 330 oraz pisząc na adres e-mail sklep@silver-style.pl.
 13. Nie jest możliwa zmiana Zamówienia, które zostało już wysłane. 
 14. Z uwagi na równoległą sprzedaż bezpośrednią między innymi na giełdach, itp. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania potwierdzonego Zamówienia Klienta w przypadku wystąpienia braku danego Produktu (w szczególności dotyczy to pojedynczych egzemplarzy).
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu,
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w  § 7 pkt 8,
  • dołączenie do przesyłki paragonu fiskalnego (faktury VAT).

Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

§ 8

Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oraz terytorium Unii Europejskiej.
 2. Dostawy realizowane są w Dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Klient może skorzystać między innymi z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • paczkomaty InPost,
  • przesyłka pocztowa,
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka kurierska pobraniowa,
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jagiellonów 8, Ząbkowice Śląskie (57-200).

Formy wysyłki towaru są szczegółowo opisane na stronie Sklepu.

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 Dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wpłaty, a w przypadku przesyłek pobraniowych – w ciągu 2-5 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba, że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji od podmiotu świadczącego tego typu usługę.
 2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym w § 8 ust. 5 Regulaminu (np. brak w magazynie, urlop Sprzedawcy) Sklep poinformuje o tym telefonicznie, e-mailem bądź zamieści informację na stronie Sklepu.
 3. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach 8°° - 18°°, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

§ 9

Płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • płatność elektroniczna oraz płatność BLIK realizowana za pośrednictwem systemu płatności Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.,
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4,
  • za pobraniem,
  • gotówką przy odbiorze osobistym.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności”.

 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność elektroniczną:
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznej, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
 5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta poprzez wysłanie e-maila. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu, w ciągu wyznaczonego terminu, Zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@silver-style.pl lub też listownie na adres: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński ul. Jagiellonów 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 2, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności bądź informacji o innym sposobie zwrotu należności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.
 7. Zgodnie z art 38 ust 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do takich towarów zalicza się towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
 8. Zwrot kosztów następuje w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego Produktu.
 9. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę Produktu na nowy, obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sklep, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort Klienta przy realizacji Zamówień, zapewnia, że wszelkie niedogodności na którymkolwiek etapie Zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i rozwiązywane za porozumieniem stron. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

§ 13 

Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Newsletter
  • zamieszczanie opinii
 1. Usługi wskazane w § 13 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@silver-style.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jagiellonów 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
 5. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.
 6. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie - formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 7. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
 8. Wystawione przez klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 9. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie o wartości 10% do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie niezwłocznie po wystawieniu opinii.
 10. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy tez działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 
 11. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca.
 12. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora. 

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedający ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji Zamówienia Klienta. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych Produktów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. firm.

 

 § 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana poprzez Sklep jest w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, jednakże dalsze korzystanie ze sklepu uznaje się za akceptację nowego Regulaminu. 
 3. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 5. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat: Biżuteria Srebrna Jarosław Grzesiński 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Jagiellonów 8

 

Ja ............................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Numer Zamówienia:…........………………………………………………………………………..

Data odbioru produktu: ………………………………………………………………………………. Adres dostawy:………………………………………………………………………………………. Adres e-mail Klienta: ……………………………………………………………………………….. Numer kontaktowy Klienta: ………………………………………………………………………... Dane do przelewu: …………………………………………………………………………………. Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie – pole nieobowiązkowe): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………

 

 

 

 

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl